/Files/images/395183112.gif Одним з основних напрямків виховного процесу є напрямок правового виховання учнів. Формування в Україні громадянського суспільства, розбудова суверенної, незалежної, демократичної та правової держави вимагає зміни підходів до виховання молодого громадянина. Сьогодні вже не потрібно доводити, що без цілеспрямованого правового виховання учнів цієї проблеми не розв’язати.

Цілком закономірно, що на перше місце в цій роботі виходить проблема формування в молоді високої правової культури, вмінь та навичок легальними способами захищати загальновизнані суспільні цінності, залучення її до свідомої участі в громадському та духовному житті держави.

Одним із аспектів всебічного розвитку особистості є висока правова культура. Адже не можна вважати фізично здорову людину гармонійно розвиненою, коли вона, маючи широкі знання, добре працюючи або навчаючись, порушує закони, права. Здатність людини розуміти правила співжиття і вимоги законів та відповідним чином поводитися не є вродженою, вона формується під впливом спеціальних виховних заходів, є наслідком спілкування з іншими людьми, участі в різних видах діяльності.

Як зазначено в Національній програмі правової освіти населення, затвердженій Указом Президента України від 18.10.2001 року № 992/2001: «Правове виховання — виховна діяльність школи, сім'ї, правоохоронних органів, спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки школярів» .

Правова освіта і виховання не обмежуються лише часом уроків, а отримують логічне продовження у позаурочній та позашкільній роботі. Тому правова освіта та виховання, профілактика правопорушень серед підлітків постійно в центрі уваги педагогічного колективу Семенівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. В школі за останні роки склалась певна система правової роботи з учнями та громадськістю.

Система правового виховання в нашій школі базується на правових актах і документах, таких як Конституція України, Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини, Кодекс про шлюб та сім’ю, Закон України «Про охорону дитинства», Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення», Статут школи, Статут республіки «Вікторія», Закон про вибори Президента школи, перспективним планом з превентивного виховання.

Педагогічний колектив школи приділяє належну увагу питанням правової освіти та виховання учнів. По школі були видані накази :

Наказ « Про затвердження єдиних вимог до поведінки учнів на уроках, під час перерв, на подвір'ї школи, до зовнішнього вигляду учнів» від 02.09.2020 р. №106

Наказ « Про невідкладні заходи щодо запобігання дитячого травматизму» від 04.09.2020р. № 108

Наказ «про проведення у навчальному закладі Всеукраїнського тижня права» від 16.11.2020 р. № 145

наказ "Про виконання учнями правил внутрішнього розпорядку, стан відвідування учнями школи" від 20.11.2020 р. № 150

наказ " Про затвердженння плану заходів щодо проведення Всеукраїнської щорічної акції "16 днів проти ннасильства" від 24.11.2020 № 155

Зокрема вся правоосвітня та правовиховна робота в школі проводиться за основними напрямками діяльності:

· методичної роботи з педагогічними працівниками школи;

· реалізація завдань правового виховання в урочній роботі;

· організація позаурочної правовиховної та правоосвітньої діяльності;

· організація роботи з батьками;

· організація роботи учнівського самоврядування

Правове виховання в школі виходить здійснюється за такими основними критеріями:

1. Правова освіта повинна охоплювати широкі верстви населення – учнів, батьків, учителів.

2. Правова освіта повинна забезпечувати зростання самосвідомості учнів, розуміння ними суворого дотримання положень Конституції і законів України.

3. Розуміння учнями єдності прав і обов’язків і їх виконання в реальному житті.

4. Школа прагне підготувати учня до реального життя, вміння користуватися правовими знаннями, набутими в школі.

5. Вміння учнів протистояти злочинам і правопорушенням у суспільстві.

На основі практичного досвіду сформувалася трирівнева структура організації роботи з профілактики правопорушень:

1. Перший рівень – соціальна профілактика, спрямована на збереження здоров’я дітей, попередження негативного впливу факторів соціального і природного середовища. Однією з основних ланок у цьому питанні є правовиховна робота серед учнів молодшого, середнього і старшого шкільного віку.

2. Вторинна профілактика – направлена на виявлення негативних змін у поведінці дитини, попередження подальшого їх розвитку.

3. Третинна профілактика – цілеспрямована робота з учнями, схильними до правопорушень, має цілком індивідуальний характер.

Розвиток правової культури слід починати з засвоєння дитиною азбучних істин, тому що процес цей довготривалий та нелегкий. Уваги заслуговує робота вчителів початкових класів, які проводять ранню діагностику: визначають сім’ї, в яких вихованню дітей не приділяється належна увага, знайомляться із сімейними умовами, визначають, яка допомога потрібна батькам у вихованні дитини.

Добре відомо, що молодші школярі суворіше, ніж дорослі, дотримуються правил гри дитячого кодексу поведінки (не бреши, не донось, не будь жадібним, не будь боягузом). На ці риси дитячої справедливості і спираються у правовому вихованні молодших школярів наші педагоги. Правила для учнів вивчаються учнями початкових класів на класних виховних годинах. Початкові знання з правових питань учні отримують з курсу « Права дитини » учні 1-4 класів . Основи здоров’я 5, 6, 7,8 класів також передбачає вивчення тем правоосвітньої тематики.

В старших класах робота спрямовується на пізнавально-інтелектуальну діяльність учнів. Виходячи з проблемного питання, вимог правової освіти та виховання, які спрямовані на те, щоб підвищити виховну профілактичну роль у попередженні аморальних антисуспільних проявів учнів у шкільному учнівському колективі, у школі склалася певна система, яка передбачає цілеспрямовану, планову, взаємопов'язану, керовану діяльність її частин - від директора, заступника директора, класоводів, класних керівників, практичного психолога до бібліотекаря і медсестри. У школі розроблений перспективний план превентивного виховання, що в перекладі означає «попереджувальний, запобіжний», заходи якого допомагають застерегти підлітків від правопорушень.

План виховної роботи вміщує місячник “Формування правової культури. Профілактика правопорушень та злочинів”, що передбачає, в якому напрямі працюватиме педагогічний колектив школи.

Кожен учитель постійно вивчає психологічні, індивідуальні особливості учнів, їх здібності, нахили. Класні керівники на початку навчального року узагальнюють одержану інформацію про кожного учня у планах виховної роботи.

У ході первинної профілактики здійснюється контроль за відвідуванням учнями занять вчителями й класними керівниками у класному журналі, а черговим учителем у спеціальному журналі відвідування занять.

Згідно з річним планом роботи школи, планом виховної роботи в нашій школі традиційно проводяться в жовтні місячник правових знань, тиждень правових знань, бесіди, лекції, виховні години, диспути, дебати, тренінгові заняття, бесіди з учителями і батьками, профілактика девіантної поведінки ( зловживання алкоголем, тютюнопалінням, наркотичними речовинами— в курсі , основ здоров’я), відбувається виставка малюнків та плакатів на тему: «Право очима дітей». Нагороджуються учні школи, які відзначились активною поведінкою під час проведення даних виховних заходів. Команда учнів нашої школи «Вікторія», щороку бере участь у районному правовому брейн-ринзі і входить у шістку найактивніших учасників.

Правоосвітня та правовиховна діяльність здійснюється на уроках правознавства , під час правового лекторію, який проводиться щомісяця вчителем історії та правознавства Лепехою Т.П., яка проводить значну просвітницьку роботу серед учнів та батьків, опрацьовує з ними нормативно – правові документи, зокрема: «Загальну декларацію прав людини», «Декларацію прав дитини», Конвенцію ООН «По права дитини» у формі лекцій та бесід. Постійно поновлює матеріали куточка правових знань.

Щомісяця, а за потребою два рази на місяць, відбувається засідання правої комісії, на яких обговорюється поведінка учнів, які порушили дисципліну, Статут школи, Правила внутрішнього розпорядку, проводиться роз’яснювальна робота з цими учнями. Виконання рішень аналізується на засіданні учнівського самоврядування та засіданні класних керівників щоп’ятниці, а також командири класів звітують на засіданні правової комісії по підсумках виконання рішень щомісяця.

З метою попередження правопорушень в нашій школі в 2020- 2021 навчальному році діє 4 гуртків, з них – 4 на добровільній основі. Із загальної кількості учнів,у школі навчається 124 учнів, гуртковою роботою охоплено 60 учнів. Щомісяця у школі проводяться засідання клубу «Ерудит», де відбуваються інтелектуальні ігри серед команд учнів 8-11 класів, збираються учні на правовий лекторій, де обговорюються питання правовиховної роботи. У школі діє загін «Милосердя», який проводить роботу по вихованню моральних принципів та якостей.

Питання виховної роботи про відвідування учнями школи та попередження правопорушень серед неповнолітніх розглядаються на педрадах, нарадах при директорі, засіданнях м/о класних керівників, класних та загальношкільних батьківських зборах.

Важливе місце в системі правової освіти шкіл відводиться роботі з батьками. Питання з правової тематики, і зокрема «Батькам про права дитини», «Моя щаслива дитина», тренінг «Як прожити один день без нотацій» та інші, виносяться на розгляд батьківських класних зборів.

Класні керівники в класних колективах постійно аналізують стан поведінки учнів. Порушення поведінки обговорюються на засіданнях батьківських комітетів, зборах. Батьки беруть участь і в організації дозвілля дітей: зокрема відбуваються родинні свята.

Форми роботи з батьками з правоосвітницької роботи:

1. Засідання батьківського клубу «Родина» (за окремим планом)

2. Зустрічі з батьками : «День відкритих дверей».

3. Батьківські збори : загальношкільні та класні.

4. Засідання батьківського комітету школи. (один раз на місяць)

Вагоме місце у правовиховній роботі займає робота шкільного психолога та соціального педагога Сторожук Ірини Валеріївни , у план роботи психолога на місяць завжди включає питання, які стосуються питання по вивченню психологічних особливостей учнів та також допомагає проводити роз’яснювальну роботу серед учнів , які порушують дисципліну у школі та з’ясовує причини, які спонукали їх до цього. Були проведені анкетування психологом школи серед учнів, які найчастіше порушують дисципліну у школі.

Шкільний бібліотекар Надуда Тетяна Василівна презентує відповідну літературу для учнів, батьків та вчителів. Важливу роль відіграє функціонування тематичних виставок правової літератури на базі бібліотеки. У ній обладнано куточок “Все про закон”. У школі оформлено інформаційний стенди: “Правовий вісник”, функціонують класні куточки “Державні символи України”. Робота з правової освіти та виховання систематично аналізується і в кінці року видається наказ по школі. Я вважаю , що якщо в основу процесу навчання і виховання покладено увагу, любов до дитини, бажання творити добро, небайдужість, то це неодмінно забезпечує відносини партнерства, повагу до особистості дитини, уміння її зрозуміти, сприйняти як особистість з усіма її позитивними і негативними рисами.

Будь-яка виховна робота вчителя знаходить своє віддзеркалення в особистості учнів. Саме аналіз рівня вихованості учнів дозволяє робити об’єктивні висновки про ефективність та доцільність застосування вчителем тієї чи іншої системи виховання. На мою думку, вся правовиховна робота у нашій школі сприяє розширенню правових знань учнів, формує вміння застосовувати правові знання в повсякденному житті.

Кiлькiсть переглядiв: 4919

Коментарi